Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete

Az Ön adatainak védelme

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a benyújtott személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókat.

Adatkezelési művelet: Személyes adatok kezelése az Európa Pontban szervezett rendezvényekhez kapcsolódóan

Adatkezelő: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

Hivatkozási szám: DPR-EC-01063

1. Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása mellett. A személyes adatokat a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (valamint a 45/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint gyűjti és kezeli.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az adatkezelés indokait, a rendelkezésre bocsátott személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az egyének saját személyes adataikkal kapcsolatos jogait ismerteti. A nyilatkozat ezenfelül az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait is tartalmazza. Ha érvényt kíván szerezni jogainak, Önnek az illetékes adatkezelőhöz kell fordulnia.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat azoknak a személyes adatoknak a kezelésére vonatkozik, melyeket a Bizottság az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének az Európa Pontban szervezett rendezvényei lebonyolítása során kezel.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük személyes adatait?

Az adatkezelés célja a Képviselet által a nagyközönség, a média vagy különböző érdekelt felek számára szervezett vagy társszervezett rendezvények megfelelő megszervezésének, lebonyolításának és koordinációjának biztosítása. A személyes adatok gyűjtése azt hivatott biztosítani, hogy a média, a polgárok és az érdekelt felek tájékoztatást kaphassanak a Bizottság tevékenységeiről, valamint szakpolitikáinak és fellépéseinek céljairól.

A személyes adatok gyűjtésére különösen a következő célokból kerülhet sor:

 • rendezvények szervezése,
 • a résztvevők/jelenlévők listájának közzététele és megosztása,
 • az online regisztrációs űrlapokon gyűjtött feliratkozások kezelése (kifejezett hozzájárulás, pl. rendezvényen való részvétel, hírlevélre való feliratkozás) (lásd még a 3. pontot),
 • személyes adatok gyűjtése és kezelése a képviseleti helyszínek biztonsága és az ilyen helyszínekre való ellenőrzött belépés céljából;
 • a Képviselet által szervezett eseményekhez kapcsolódó közlemények, beszámolók, hírek, hírlevelek, fényképek, a felszólalókról és résztvevőkről (élő) internetes közvetítések (web-streaming) és/vagy hang- és videofelvételek közzététele többek között az interneten/intraneten,

A rendezvények előadóiról, szervezőiről és résztvevőiről élő internetes közvetítés (web-streaming) és audiovizuális felvételek, az előadókról fényképek, illetve a résztvevőkről és a szervezőkről panorámaképek készülnek, amelyeket a Bizottság az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott weboldalon vagy helyen közzétesz.

A közönségről és a nem előadóként jelen lévő résztvevőkről sem egyéni, sem csoportképek nem készülnek, viszont ők is megjelenhetnek az esemény/közönség egészéről készülő panorámaképeken.

Azok a résztvevők, akik nem kívánnak megjelenni a fent említett internetes közvetítésekben, felvételeken és közzétételi tevékenységekben, tiltakozhatnak az adatkezelés ellen.

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, így profilalkotásra sem.

3. Mi a jogi háttere a személyes adatok kezelésének?

A személyes adatokat azért kezeljük, mert:

 1. az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges (az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja).

Az adatkezelés az Európai Unióról szóló szerződés 11. és 13. cikkében, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikkében foglaltaknak megfelelően az Európai Bizottság közérdekből elvégzendő feladatainak ellátásához szükséges.

Az Európai Bizottság Képviseleteinek közreműködésével zajló kommunikációs tevékenységekhez, civil párbeszédekhez és partnerségi tevékenységekhez kapcsolódó személyesadat-kezelés – az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.) 58. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében – a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő feladat.

 1. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja).

Az adatkezelés az Európai Bizottság Képviselete és rendezvénypartnerei közötti megállapodásokból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

 1. Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja).

A konkrét célhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységekhez az érintett hozzájárulása szükséges. Az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikke (15) bekezdésének és 7. cikkének megfelelően a hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie, és azt e-mailben, e-regisztrációs formanyomtatványon vagy bármely más írásos formában is ki lehet nyilvánítani.

Hozzájárulása (adott esetben) az alábbi tevékenységekhez szükséges a rendezvény során:

 • személyes adatainak abból a célból történő kezelése, hogy meghívást kaphasson az adatkezelő által szervezett jövőbeli eseményekre;
 • személyes adatainak kezelése az adatkezelő hírlevelére való feliratkozás céljából;
 • az ülés/rendezvény előadóiról és résztvevőiről fénykép, élő internetes közvetítés (web-streaming) és/vagy hang- és videofelvétel készítéséhez való hozzájárulásának kezelése.

Amennyiben jóváhagyja a fentieket, hozzájárul ahhoz, hogy a Bizottság az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében személyes adatait egy vagy több konkrét célból kezelje. Hozzájárulását egyértelműen meg kell erősítenie az online regisztrációs űrlapon található jelölőnégyzet(ek) bejelölésével.

Hozzájárulását közvetlenül Öntől kaptuk e-mailben vagy egy ülés során kiosztott jelentkezési lapon, vagy azt az online regisztrációs űrlapon a feliratkozási lehetőség bejelölésével adta meg. Az e szolgáltatásokhoz való hozzájárulását bármikor visszavonhatja; a hozzájárulás visszavonásának menetére vonatkozó részletes információkat az adott üléshez/rendezvényhez kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében az adatkezelő a következő típusú személyes adatokat gyűjtheti:

 • Azonosító adatok: utónév/vezetéknév, e-mail-cím;
 • audiovizuális tartalmakon keresztül elérhető személyes adatok (pl. fényképek/képek, fényképsorozatok, prezentációk stb.), amelyeket az Európai Bizottság a rendezvények keretében az interneten/intraneten hozzáférhetővé tehet (kizárólag minden egyes résztvevő hozzájárulása esetén), úgy mint: hangfelvételek, videofelvételek vagy az érintettről készült képek.

Az adatkezelő összesített vagy anonimizált adatokat – archiválás vagy statisztikák készítése céljából – megoszthat más bizottsági igazgatóságokkal és/vagy más uniós intézményekkel vagy harmadik felekkel.

5. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Az adatkezelő az Ön adatait csak az adatgyűjtés céljának eléréséhez, illetve az adatok további kezeléséhez szükséges ideig őrzi meg.

5.1 A rendezvény megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos személyes adatok

A regisztráció során, valamint a rendezvény előtt, alatt vagy után megadott személyes adatokat az ülést/rendezvényt követően öt (5) éven át őrizzük meg. A napi levelezéshez és az összesített adatokat – köztük az ARES-nyilvántartásokat – tartalmazó jelentésekhez kapcsolódó minden papíralapú és elektronikus feljegyzést tíz (10) éven át őrzünk meg az Európai Bizottság aktái közös megőrzési listájának (SEC(2019)900/2) megfelelően. Az említett feljegyzéseket a bizottsági jogi szabályozásnak megfelelően archiváljuk, és a Főtitkárság felelősségére (lásd DPO-1530.4) az ARES-rendszerben (Advanced Records System) tároljuk.

5.2 A biztonsági célú és a bizottsági létesítményekbe való belépés érdekében végzett adatmegőrzés időtartamát a fizikai hozzáférés ellenőrzésére szolgáló bizottsági rendszer nyilvántartása (DPR-EC-00655.1) szabályozza. Az adatokat az egyén és a Bizottság közötti kapcsolat megszűnését követő 6 hónapon át őrizzük meg, amely időtartam a kapcsolat típusától függően változik (pl. a látogatók adatait a látogatás után hat (6) hónapig őrizzük meg).

5.4 Audiovizuális tartalmak révén elérhető személyes adatok

A rendezvény során összegyűjtött audiovizuális anyagokat a rendezvényt követően három (3) hónapon át őrizzük meg a törlésük előtt. (Lásd: DPR-EC-01937 – Ülésekről készített audiovizuális felvételek.)

Az interneten közvetített rendezvényekről készült felvételeket 2 évig őrizzük meg a törlésük előtt. (Lásd: DPR-EC-00306 – A bizottsági rendezvények internetes közvetítése).

Lehetséges, hogy egyes kiválasztott audiovizuális tartalmakat tartós megőrzés céljából archiválunk az Európai Bizottság aktái közös megőrzési listájának (SEC(2019)900/2) rendelkezéseivel összhangban, az Európai Bizottság és az Európai Unió történetének és audiovizuális örökségének dokumentálása, megőrzése és nyilvánosan hozzáférhetővé tétele céljából.

5.5  Az adatkezelővel jövőbeli levelezés céljából (pl. hírlevelek vagy hasonló eseményekre való meghívások fogadása) megosztott személyes adatok kezelése az adatkezelési nyilvántartás DPR-EC-03928 (Tájékoztatásra való feliratkozások kezelése) szabályainak és a rendezvényt szervező bizottsági szolgálat által készített adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik.

6. Hogyan biztosítjuk személyes adatainak védelmét?

Valamennyi elektronikus formátumú személyes adat (e-mailek, dokumentumok, adatbázisok, feltöltött adatfájlok stb.) tárolása a Bizottság szerverein történik. Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő kezelésére vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletből (GDPR-rendelet) eredő titoktartási kötelezettségeket.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság számos technikai és szervezeti intézkedést léptetett életbe. A technikai intézkedések részeként megfelelő lépések történtek az online biztonság, valamint az adatvesztés és -módosulás kockázata és a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem érdekében, figyelembe véve az adatkezelésben rejlő kockázatokat, valamint a kezelt személyes adatok jellegét. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

7. Ki rendelkezik hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz, és kinek továbbíthatók azok?

Személyes adataihoz az uniós intézményeknek, illetve szerződéses vállalkozóiknak az adott adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott feljogosított munkatársai férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat jogszabályban előírt kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

A Bizottság felhatalmazott munkatársai hozzáférnek a résztvevők által a rendezvényre való regisztráció céljából megadott személyes adatokhoz, a résztvevők listáihoz, a levelezőlistákhoz, a papíralapú aktákhoz és a napi levelezéssel kapcsolatos információkat tartalmazó elektronikus fájlokhoz. Az adatokra az ülések megszervezéséhez és lebonyolításához, valamint az üléseket követő tevékenységekhez van szükség.

A szükséges logisztikai és szervezési támogatás biztosítása érdekében a bizottsági adatkezelők és külső vállalkozók felhatalmazott munkatársai megkaphatják a számukra releváns adatokat. Ez magában foglalhatja a levelezőlistákhoz való hozzáférést és/vagy saját levelezőlisták összeállítását, valamint az ülések tagjaival való kapcsolatfelvétel alapján saját papíralapú/elektronikus feljegyzések készítését az ülések megszervezése céljából. Azon ülések esetében, amelyek lebonyolításában külső vállalkozók is közreműködnek, illetve amelyeket külső vállalkozók bonyolítanak le, információcserére kerülhet sor a résztvevőkkel az utazás és a szállás megszervezése, valamint az esetleges speciális étkezési igények figyelembevétele érdekében.

A biztonsági szolgálatok az uniós intézmények létesítményeiben tartott rendezvényeket megelőzően biztonsági célból gyűjthetik és kezelhetik a résztvevők személyes adatait. A biztonsági szolgáltatásokat az uniós intézmények által igénybe vett szerződéses szolgáltatásokként kell értelmezni.

7.1 Cookie-k

A cookie-k a felhasználó eszközén (például számítógépen, táblagépen vagy telefonon) tárolt rövid szöveges fájlok. A cookie-kat a weboldalak technikai működéséhez (funkcionális cookie-k) vagy statisztikák gyűjtéséhez (analitikai cookie-k) használják.

Ha egy ülésre/rendezvényre a Bizottság egy weboldalán kell regisztrálni, akkor a Bizottság az Ön eszközén e célból cookie-kat helyez el, melyek használatára vonatkozó tudnivalók itt olvashatók: https://ec.europa.eu/info/cookies_hu.

Amikor felkeresi az ülés/rendezvény weboldalát/weboldalait, és regisztrál, az egyedi adatvédelmi nyilatkozatban jelezzük, hogy mennyi ideig őrizzük meg az oldal felkeresésére vonatkozó böngészési előzményeket. Ezt az információt a Bizottság a jelzett időszakot követően törli. Az adatgyűjtési, -összesítési és -anonimizálási műveletek végrehajtására az Európai Bizottság adatközpontjában kerül sor megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

A cookie-k tárolását az Europa Analytics, az Európai Bizottság EUROPA portálon megjelenő weboldalainak hatékonyságát és eredményességét mérő szervezeti szolgáltatás végzi. További információk az adatkezelési nyilvántartásban (DPR-EC-00685 – Europa Analytics) találhatók.

A cookie-k használatának engedélyezése nem feltétlenül szükséges a weboldal megfelelő működéséhez, viszont javítja a böngészés élményét. Törölheti vagy letilthatja ezeket a cookie-kat, de ebben az esetben előfordulhat, hogy az ülés/rendezvény weboldalának bizonyos funkciói nem fognak rendeltetésszerűen működni.

A cookie-k által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és az adatok teljes mértékben a Bizottság ellenőrzése alatt állnak. A cookie-k által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

Amennyiben személyes adatait ki szeretné vonni az anonimizált, összesített statisztikánkból, megteheti ezt a cookie-használati elveket ismertető oldalunkon. Lényeges, hogy ezeket a cookie-kat kívánsága szerint ellenőrizheti és/vagy törölheti.

7.2. Harmadik fél informatikai eszközei, beleértve a közösségi platformokat is

A rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztató és promóciós anyagokat széles körben használt kommunikációs csatornákon – többek között a közösségi médián – tesszük közzé adott esetben harmadik felek informatikai eszközeinek használatával. A közösségi média Európai Bizottság általi használatával kapcsolatos részletes információkért lásd az adatkezelési nyilvántartást (DPR-EC-00073 – A közösségi média használata az Európai Bizottságnál).

Videóinkat például közösségimédia-oldalainkra feltöltve tekintheti meg, a honlapunkon található linkekkel pedig adott esetben más releváns közösségi platformokra juthat.

A magánélet védelme érdekében a harmadik felek informatikai eszközeinek használata során, mely az említett szolgáltatásokhoz való kapcsolódásra szolgál, nem települnek cookie-k az Ön számítógépére (vagy más eszközeire), és nem irányítják át Önt azonnal ezekre a közösségi felületekre vagy más honlapokra. Csak abban az esetben települ az Ön eszközére az érintett közösségimédia-vállalat cookie-ja, ha rákattint egy gombra vagy „lejátszik”, azaz megtekint egy videofilmet. Ha nem kattint a közösségi platformok egyik parancsgombjára vagy videójára sem, nem fognak harmadik felek cookie-kat telepíteni az Ön eszközére.

Ahhoz, hogy a Bizottság honlapjain Ön harmadik felektől származó tartalmakat tekinthessen meg, a képernyőn megjelenő figyelmeztető üzenetre válaszképpen el kell fogadnia a harmadik fél konkrét feltételeit, beleértve a cookie-k használatára vonatkozó feltételeket, amelyekre a Bizottság nincs befolyással.

Javasoljuk, hogy a felhasználók figyelmesen olvassák el a használt közösségimédia-eszközökre vonatkozó adatvédelmi szabályokat. Ezek ismertetik az egyes vállalatok személyes adatok gyűjtésére és további kezelésére vonatkozó szabályzatát, az adatok felhasználásával kapcsolatos tudnivalókat, a felhasználói jogokat, valamint azt, hogy a felhasználók hogyan védhetik meg magánéletüket e szolgáltatások igénybevétele során.

A harmadik felek informatikai eszközeinek használata semmilyen módon nem jelenti azt, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja a kérdéses eszközöket vagy a harmadik fél adatvédelmi politikáját. Abban az esetben, ha egy vagy több harmadik fél informatikai eszköze alkalmanként nem áll rendelkezésre, a Bizottság nem vonható felelősségre a szolgáltatás állásidő miatti hiányáért.

7.3. Nemzetközi adattovábbítások

Az Európai Bizottság az Ön személyes adatait az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban EU-n kívüli címzetteknek, illetve nemzetközi szervezeteknek is továbbíthatja.

A személyes adatai továbbításának jogalapját az egyedi adatvédelmi nyilatkozatban kell meghatározni, és az a következők egyike lehet:

 1. a Bizottság adott országra/kereskedelmi ágazatra vonatkozó megfelelőségi határozata (az (EU) 2018/1725 rendelet 47. cikke);
 2. megfelelő garanciák (az (EU) 2018/1725 rendelet 48. cikke), ha az érintett harmadik országokra/kereskedelmi ágazatokra vonatkozóan nem született megfelelőségi határozat. Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatnak tartalmaznia kell 1) a megfelelő garanciákra való hivatkozást, és 2) azokat az eszközöket, amelyekkel az érintett másolatot kaphat a garanciákról, vagy meg kell jelölni, hogy azokat hol lehet elérni;
 3. eltérés(ek) meghatározott eset(ek)ben, amennyiben az adott harmadik ország/kereskedelmi ágazat tekintetében nem született megfelelőségi határozat, és az adattovábbításra nem vonatkoznak megfelelő garanciák.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének 13. pontja értelmében nem minősülnek címzettnek azon közhatalmi szervek (pl. a Számvevőszék, az Európai Unió Bírósága), amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban kaphatnak személyes adatot. Az említett közhatalmi szerveknek a személyes adatokat az adatkezelés céljai szerint alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kell kezelniük.

Az általunk összegyűjtött információkat nem adjuk át semmilyen harmadik félnek, kivéve olyan mértékben és abból a célból, amelyre jogszabály kötelez minket.

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezete (14–25. cikk) értelmében az adatkezelés által érintett személyként Önt megilletik bizonyos jogok. Az adatkezelési művelettel kapcsolatban Ön a következő jogokkal élhet:

 • az Ön személyes adataihoz való hozzáférés joga (az (EU) 2018/1725 rendelet 17. cikke);
 • az adatok helyesbítéséhez fűződő jog abban az esetben, ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak (az (EU) 2018/1725 rendelet 18. cikke);
 • a személyes adatainak törléséhez való jog (az (EU) 2018/1725 rendelet 19. cikke);
 • adott esetben a személyesadat-kezelés korlátozásához való jog (az (EU) 2018/1725 rendelet 20. cikke);
 • az adathordozhatósághoz való jog (az (EU) 2018/1725 rendelet 22. cikke);
 • tiltakozáshoz való jog az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett személyesadat-kezelés ellen, egyedi helyzetével összefüggő okokra hivatkozva.

Ha Ön hozzájárult ehhez az adatkezelési művelethez, ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ennek érdekében az adatkezelőhöz kell fordulnia. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a 9. pont tartalmazza.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd a 10. pontot).

9. Elérhetőségi adatok

Adatkezelő

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete a következő funkcionális e-mail-címen: COMM-REP-BUD-DPatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-BUD-DP[at]ec[dot]europa[dot]eu).

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)) fordulhat.

10. Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes dokumentált személyesadat-kezelési műveletről, amelyről értesítést kapott. A nyilvántartás ezen a linken érhető el.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-01063