Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete

Részvételi és játékszabályzat – „18 év – 18 km fotóverseny”

1. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 35./ (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 12. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2022. május 8. 8:00 órától 2022. május 15. 23:59-ig tart.

3. A JÁTÉK MENETE:

A résztvevők a játékot az „Európai Bizottság Magyarországi Képviselete” Facebook oldalán található esemény (a továbbiakban: Esemény) üzenőfalán találják meg. A Játékos a „18 év – 18 km EU-s futás budapesti rendezvényen a futás előtt-közben-után készített fotóit feltölti, rövid címmel együtt az Eseményhez. A Szervező által legjobbnak, legkifejezőbbnek tartott öt kép készítője EU-s ajándékcsomagot nyer.

Egy felhasználó a Játék során 3 db képpel nevezhet. Egy Játékos a Játék során egy ajándékcsomag megnyerésére jogosult.

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

4. A Játék során összesen 5 darab ajándékcsomag kerül átadásra. A nyertes képekről a Szervező által kijelölt zsűri dönt. A döntéshez nem köteles indokolást fűzni, annak megóvására nincs lehetőség. A nyeremény készpénzre nem váltható.

Az eredményhirdetés időpontja: 2022. május 18.

5. A Szervező ellenőrzi a nyertes Játékosok jogosultságát a nyereményre jelen Játékszabályzat alapján. Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg jelen játékszabályzat bármely pontjának, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyeremény átadását megtagadja.

A Szervező Facebook üzenetben megkeresi a nyerteseket és egyeztet a nyeremény átadásáról. Ha a Nyertesnek lehetősége van az Európa Pontban (1024 Budapest, Lövőház u. 35) személyesen megjelenni a Nyereményről való értesítést követő 30 napon belül, akkor a Nyeremény személyes átvétele is lehetséges. Egyéb esetben a Szervező a nyereményt postázza a Nyertesnek.

A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. rossz postázási címet adott meg) eredő elmaradásokért, károkért.

Amennyiben a nyeremény kézbesítése sikertelen (a postai küldemény visszaküldésre kerül Szervező részére) a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

6. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen (pl. nem létező személy Facebook profiljával) vesznek részt a játékban. Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost indoklás nélkül kizárja a Játékból vagy megtagadja a Nyeremény átadását.

7. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

8. A nyereményt terhelő személyijövedelemadó- és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli a postai költséggel együtt.

9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

10. Szervező a birtokába került személyes adatokat 3. személynek nem adja át.

Szervező a Nyertesek adatait (név, cím, mobiltelefonszám) kizárólag a Nyeremény átadásának megszervezése céljából, a Nyeremény átadásáig használja. Az a Nyertes, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: comm-rep-budatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-bud[at]ec[dot]europa[dot]eu). A Nyertes ugyanezen az e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Nyertes tudomásul veszi, hogy

  • amennyiben nem adja meg a nyeremény átvételéhez szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, a nyereményre való jogosultsága megszűnik; valamint
  • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi.

11. Jelen Játékot a Szervező nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével szervezte meg. Az adatok, melyeket a Játékosok megadnak a Játékban, nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek, és azokat a 10. pontban meghatározott módon felhasználásra.

12. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

13. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg az Esemény Facebook üzenőfalán.

14. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Budapest, 2022. április 28.

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete