Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete

Az „Európai Uniós Kvízest” elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A Szervező

A nyereményjáték (továbbiakban:” Játék”) szervezője az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 35.) továbbiakban:” Szervező”. Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat végző, a Szervező által megbízott konzorcium: a Szubjektív Értékek Alapítvány és a Prime Time Marketing Kft. konzorciuma (székhely: 1013 Budapest Alagút u. 1.) (továbbiakban:” Lebonyolító”).

2. A Játék résztvevői

2.1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a https://unioskvizest.eventbrite.co.uk weboldalon regisztrál, és a Játék 3. pontjában írt időtartam alatt a Részvételi és játékszabályzat elfogadásával, és annak alapján, továbbá az Adatkezelési szabályzat elfogadásával regisztrál a megadott felületen (vagyis a regisztráció menüpont alatt megadja következő valós adatait: teljes név, e-mail cím), továbbá a Játék időtartama alatt válaszol az összes feltett kérdésre.

Ezen regisztrációval (továbbiakban: „Regisztráció”) a Játékos hozzáférést biztosít a Szervezők, illetve a Lebonyolító részére adataik kezeléséhez a Játék lebonyolítása végett. A Regisztrációt a későbbiekben bejelentkezés után törölheti a felhasználó, ez esetben kérését a eukvizatprime-time [dot] hu (eukviz@prime-time.h)u e-mail címre szükséges elküldenie. Azonban ebben az esetben a felhasználó elveszti jogosultságát a nyereményekre és a Játékban való részvételre.

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Regisztráció során a Játékos elfogadja a jelen Részvételi játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt és hozzájáruljon adatainak az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez.

A kvíz esemény kezdetét megelőzően a Játékban Résztvevő személy köteles regisztrálni az eseményhez tartozó jegykezelő “ https://unioskvizest.eventbrite.co.uk” felületen, ez vonatkozik az online részvétel esetére is.)

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolítók, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában bármilyen módon közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék 2024. március 21. 18 óra 00 perctől a 30 kvízkérdés végéig tart („Játék Időtartama”), előreláthatólag 2024. március 21. 20 óra 00 percig. A Játékban kizárólag csak 2024. március 21-én 18 óra 00 percig érvényesen regisztrált személyek vesznek részt.

4. A Játék menete

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos az összes, mindösszesen 30 kvízkérdésre választ adjon a játék platformján.

 

A játék menete:

 • 18 óra 00 perc kezdés: Csatlakozás a meghívóban megadott Facebook Live-ba, a kvízmester Bartha Álmos ismerteti a játék menetét és a válaszadáshoz szükséges weboldalt.
 • 18 óra 10 perc: Játékba való regisztráció lezárulta, kvíz tényleges kezdési időpontja.
 • 18 óra 10 perc - 19 óra 00 perc: A kvízkérdések bemutatása, válaszok beküldésének határideje.
 • 19 óra 00 perc: Válaszok beérkezésének határideje. A kvízmester ismerteti a megoldásokat.
 • 19 óra 00 perc - 19 óra 15 perc: szünet, válaszok kiértékelése.
 • 19 óra 15 perc - 19 óra 45 perc: Nyertesek listájának ismertetése – eredményhirdetés, ajándékosztás.

A játék menetében az élő bejelentkezés végett előfordulhatnak időbeli csúszások, így az időpontok tájékoztató jellegűek.

 

Regisztráció, válaszok beküldése:

Az élő Európai Uniós Kvíz kezdete előtt online, a https://unioskvizest.eventbrite.co.uk weboldalon keresztül lehet regisztrálni.

A regisztrációkor személyes adatokat is meg kell adni (név, e-mail cím, postázási cím és telefonszám), amelyeket Szervező és Lebonyolító a nyeremények kézbesítéséhez felhasználhat.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt javasoljuk, hogy kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag a Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

Pontozás

Összesen 30 kérdés:

 • Az 1-26. kérdések 1 pontért,
 • A 27-29. kérdések 2 pontért,
 • A 30. kérdés 3 pontért.

Szükség esetén a játék végén az ún. “szétcsapás” kérdéssel az azonos pontszámú játékosok közötti sorrendet állapítják meg a szervezők.

Minden kérdés megválaszolására kb. 60 másodperc áll rendelkezésre.

Minden kérdésre adott választ lehet visszamenőleg javítani, de csak a beküldésig.

6. A Játék nyereményei és a nyertesek személyének meghatározása

A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra a helyszínen játszó személyek között:

 • 1 db e-book olvasó
 • 1 db társasjáték
 • 2 db sportutalvány (2 x 10 000 Ft értékben)
 • 2 db kulturális utalvány (2 x 5000 Ft értékben)
 • 2 db mozijegy
 • 20 db ajándékcsomag

 

A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra az online játszó személyek között:

 • 1 db e-book olvasó
 • 1 db hátizsák
 • 2 db sportutalvány (2x10 000 Ft értékben)
 • 2 db mozijegy
 • 10 db ajándékcsomag

 

A nyereményjátékon való részvétel kizárólag magyar lakcímmel rendelkező személyek számára lehetséges.

A nyereményeket az online résztvevő nyertesek (kizárólag magyarországi) lakcímre vagy csomagponton történő kézbesítéssel kapják meg a Szervezőtől, illetve Lebonyolítótól.

A Szervezők a nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek.

7. A nyeremények átvétele, az átvétel elmulasztásának következményei

Az online résztvevő nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

7.1. A játékot követő maximum 5 munkanapon belül a Szervező és Lebonyolító közzéteszik a nyertesek névsorát az esemény Facebook-oldalán / hírlevelében, és 10 munkanapon belül eljuttatják a tárgynyereményeket a nyerteseknek, abban az esetben, ha a nyertes Játékos a közzétételtől számítva 5 munkanapon belül válaszol a Szervezőtől és Lebonyolítótól érkezett értesítésre e-mailben.

7.2. Ha a nyeremény feladása után a küldemény nem érkezik meg a Játékoshoz, 30 napon belül jelezheti a Szervező és Lebonyolító felé.

7.3. Ha a kézbesítés sikertelen, a Játékosnak 30 nap áll rendelkezésre a nyeremény átvételére személyesen, az Európa Pontban (Budapest, Lövőház u. 35., 1024).

7.4. Helyszínen résztvevő nyertesek az eredményhirdetést követően a helyszínen kézhez kapják a nyereményt. A Szervező a nyertesek eredményhirdetésről való távolmaradását a nyereményről való lemondásnak tekinti, ez esetben új nyertes sorsolására kerül sor.

7.5. A budapesti lakcímmel rendelkező, online résztvevő játékosok az esemény helyszínén, az Európa Pontban (Budapest, Lövőház u. 35., 1024) vehetik át a nyereményt. A Budapesten kívüli nyertesek a tárgynyereményt kézbesítési pontra, vagy a lakcímükre kapják meg. A Szervező a játékossal a regisztrációkor megadott e-mail címen veszi fel a kapcsolatot a kézbesítési cím egyeztetésével kapcsolatban.

7.6. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval a nyeremény átvétele érdekében.

7.7. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítókkal annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a fenti határidőn belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

7.8. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A kizárás miatt, a Szervezővel vagy Lebonyolítókkal szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani vagy kárigényt érvényesíteni.

8. Adózási kérdések

8.1. A nyeremények után esetleges fizetendő adó összegét a Szervező viseli és fizeti.

8.2. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének jogcímét az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályzatot.

9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék lebonyolítását szolgáló szoftver teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítókon kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségüket kizárják.

10. Záró rendelkezések

10.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathassa külön értesítés és indoklás nélkül.

10.2. A Szervező fenntartja valamennyi Játékos ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, valamint annak visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon járt el.

10.3. A Játékszabályzattal és az Adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar anyagi és eljárásjogi jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek (joghatóság).

10.4. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szervező és Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Játékos által megadott személyes adatokat Szervező bizalmasan, a hatályos uniós és magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, a Játékos személyhez fűződő jogait mindenkor tiszteletben tartja. A Játékkal összefüggő adatkezelői feladatokat az üzemeltető látja el, míg az adatkezelés során Lebonyolító adatfeldolgozói feladatokat lát el.

 

Szervező megtesz minden lehetséges intézkedést a személyes adatok biztonságáért; az adatkezelés során tudomására jutó adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, a hatályos jogszabályok által lehetővé tett minden módon megvédeni azokat a különböző kockázatoktól, így különösen: jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól.

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban írtak összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a következőkre:

 

a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK.

 

A résztvevő a Játékban történő részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat – vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, postázási cím  – a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Európai Bizottság Képviselete (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 35.) (továbbiakban: ”Lebonyolító”). Mind a Szervező, mind a Lebonyolító a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezelik.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a megjelölt Lebonyolító kivételével – nem továbbítja, és a Játék lezárását követő 30 munkanap múlva megsemmisíti.

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kizárólag abban az esetben kezelhetőek jogszerűen, ha ahhoz Ön hozzájárul. Amennyiben személyes adataidat nem kívánja megadni, illetve azok kezeléséhez nem kíván hozzájárulni, az adatszolgáltatást, illetve hozzájárulását megtagadhatja, azáltal, hogy a Játékban nem vesz részt, vagy adatait nem adja meg, a rendszerbe azokat nem viszi be.

 

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. A) pont). Az adatszolgáltatás önkéntes, mindazonáltal a Játékban történő részvétel a jelen szabályzatban meghatározott adatok közlését szükségessé teszi.

 

Szervezőnek az alábbiakban meghatározott személyes adatokra van szüksége, amelyek rendelkezésre bocsátása Ön, mint a Játékban résztvevő személy részéről önkéntes.

 

Szervező a Játék lebonyolítása, továbbá a nyeremény átadásának felelősség vállalási érdekében kezeli az adatokat.

Szervező a következő adatokat kezeli: Játékos teljes neve, e-mail címe, telefonszáma, illetve a nyertesek további személyes adatait: lakcíme vagy kézbesítési cím

 

A Játékban való részvétellel a Játékos egyidejűleg elfogadja jelen tájékoztatóban rögzítetteket.

Tekintettel az előbb írtakra, a felhasználó elfogadja, és kifejezetten kijelenti: hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a megadott személyes adatok tekintetében adatkezelést végezzen, illetve, hogy személyes adatait kezelje.

 

A Játékos a megadott adatokat bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti a Szervezőtől.

Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező az ajándék átadását megelőzően, amennyiben ez szükséges - személyazonosító igazolvány alapján - leellenőrizze.

 

A Játékos(ok) a Játékban való részvétellel minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, a Szervező pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

 

Az adatkezelés időtartama: A Szervező a Nyeremény átvételét követő 15. naptári nap végéig kezeli a Játékos(ok) Játék során megadott adatait.

 

Szervező a következő társaságokat vonja be a Játék lebonyolítása érdekében az adatkezelésbe:

- Európai Bizottság Képviselete

- Szubjektív Értékek Alapítvány (székhely: 1013 Budapest Alagút u. 1.)

- Prime Time Marketing Kft. (1022 Budapest, Eszter u. 18.)

 

Játékos kérelmezheti a tájékoztatást adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; továbbá kérheti adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Szervező a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül teljesíti. A Játékkal összefüggő adatvédelemi kérdéseket a Szervező következő email címre lehet megküldeni: eukvizatprime-time [dot] hu (eukviz@prime-time.h)u.

 

Amennyiben Játékos az adatkezelést sérelmesnek tartja, tiltakozhat azok kezelése ellen, valamint bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Játékos kötelességet vállal arra, hogy a regisztrációs űrlap kitöltése során kizárólag saját adatait rögzíti, és ezen adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért Játékos felel. Amennyiben a Játékos valótlan adatokat rögzít, vagy más személy adatait adja meg, a vonatkozó és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési szabályok szerint felel.

 

Szervező fenntartja jelen szabályzat egyoldalú módosításának jogát.

 

A Játékszabályzattal és az Adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek.